Новини компанії

Закон про REMIT та інсайдерська інформація


02 липня 2023 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-IX (далі – Закон), яким транспоновано в українське законодавство положення Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку.

Законом впроваджується поняття інсайдерської інформації на ринку природного газу і на ринку електричної енергії.

Якщо розшифровувати поняття інсайдерської інформації відповідно до Закону, то такою інформацією є:

  • інформація, яка має бути оприлюднена відповідно до цього Закону, кодексів газотранспортної системи та газосховищ, кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу, правил ринку, правил «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, інших нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цим Законом та з умовами договорів, оскільки така інформація до моменту її оприлюднення може впливати на ринкові ціни;
  • інформація про потужності та використання потужностей установок, призначених для видобутку/виробництва, зберігання, транспортування або споживання природного газу, або про потужності та використання установок LNG, або про потужності установок із виробництва, зберігання, споживання, передання чи розподілу електричної енергії, включаючи планову або позапланову недоступність цих установок (для установок зі встановленою потужністю, визначеною Регулятором);
  • інша інформація, що може бути використана суб’єктами ринків природного газу та електричної енергії для прийняття рішень щодо вчинення правочинів або подання пропозицій про вчинення правочинів, пов’язаних з оптовими енергетичними продуктами на ринках природного газу та електричної енергії, перелік якої визначається Регулятором.

Вважатись на підприємствах особами, що володіють інсайдерською інформацією, може майже будь-хто, оскільки Закон окреслює, що такими особами є власники, акціонери, засновники, керівники, ради директорів, директори, підписанти, уповноважені від підприємств особи, будь-хто, хто має доступ до інформації в рамках виконання службових, професійних, трудових обов’язків, будь-хто, хто знає або має знати, що інформація є інсайдерською, зокрема внаслідок вчинення неправомірних дій.

Особам, які володіють інсайдерською інформацією, забороняється:

1) вчиняти або намагатися вчиняти прямо чи опосередковано на власну користь або на користь інших осіб правочини, які є оптовими енергетичними продуктами на ринках газу чи електроенергії , з використанням інсайдерської інформації;

2) розголошувати, передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї іншим особам;

3) на основі інсайдерської інформації надавати рекомендації щодо вчинення правочинів, які є оптовими енергетичними продуктами на ринках газу та електроенергії.

Проте варто визначити, що не є інсайдерською інформацією дані про власні торговельні стратегії та/або торговельні плани суб’єкта ринку природного газу чи електричної енергії, крім випадків, коли така інформація підлягає оприлюдненню відповідно до Закону.

Водночас Законом визначаються опції для правочинів, що не вважатимуться вчиненими з використанням інсайдерської інформації, у разі якщо:
  • ці правочини (операції) є результатом укладення торговельних операцій із купівлі-продажу або подання пропозицій на купівлю-продаж щодо оптових енергетичних продуктів до моменту отримання доступу (володіння) до інсайдерської інформації за умови незмінення умов правочину чи показників операції після отримання доступу до інсайдерської інформації;
  • правочини (операції) здійснено виключно з метою покриття фізичних витрат внаслідок незапланованих збоїв у системах/установках видобутку, виробництва, природного газу та електричної енергії, оскільки такі порушення в роботі систем/установок можуть призвести до неможливості виконання учасниками оптового енергетичного ринку своїх договірних зобов’язань, і лише в обсягах таких фізичних втрат, якщо відсутні інші активи для їх покриття, або для учасників ринку електроенергії – коли відсутня можливість їх покриття на РДН, ВДР чи балансувальному ринку;
  • правочини (операції) здійснено за погодженням (у рамках договорів) з оператором газотранспортної системи чи ОСП з метою забезпечення безпечної та безперебійної роботи газотранспортної системи та ринку електроенергії;
  • правочини чи будь-які інші операції виконують учасники оптового енергетичного ринку, які діють відповідно до законодавства у разі виникнення надзвичайної ситуації або якщо відповідальні органи державної влади втрутилися в ринкові механізми з метою забезпечення безпеки постачання, а ринкові механізми були повністю чи частково тимчасово призупинені (інформація про виникнення надзвичайних ситуацій оприлюднюється органом, уповноваженим на прийняття рішень у разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема на офіційному вебсайті такого органу державної влади).

Однак про вчинення таких правочинів потрібно невідкладно повідомляти Регулятору, та їх вчинення неможливе після отримання інформації чи усунення надзвичайних обставин, що стали підставою для їх вчинення.

Також учасник оптового енергетичного ринку виключно під свою відповідальність може відтермінувати опублікування інсайдерської інформації з метою уникнення шкоди, яка може бути заподіяна законним інтересам такого учасника, якщо одночасно виконуються такі умови:

1) таке відтермінування не вводить в оману громадськість та учасників ринку;

2) конфіденційність такої інформації належним чином забезпечена;

3) на основі такої інформації не приймаються рішення щодо здійснення торговельних операцій на оптовому енергетичному ринку;

4) необхідність нерозкриття інсайдерської інформації щодо захисту критичної енергетичної інфраструктури класифікується як чутлива інформація стосовно захисту такої інфраструктури.

У цьому разі учасник оптового енергетичного ринку має невідкладно надати Регулятору таку інсайдерську інформацію з обґрунтуванням відтермінування її опублікування.

Цікавою теж є певна новела щодо регулювання журналістської діяльності в Законі про REMIT, адже не забороняється поширення інсайдерської інформації з метою ведення професійної журналістської або творчої діяльності за умови дотримання вимог законодавства у сфері медіа, крім випадків:

1) якщо особа прямо чи опосередковано отримує перевагу або матеріальну вигоду від поширення такої інформації;

2) якщо розкриття або поширення такої інформації здійснюється з метою введення в оману учасників оптового енергетичного ринку щодо попиту та пропозиції або цін, які сформувалися на оптовому енергетичному ринку.

Що стосується початку застосування всіх вимог щодо інсайдерської інформації, то Законом передбачено, що вимоги до оприлюднення (розкриття) інсайдерської інформації визначатимуться Регулятором. На визначення вказаних вимог за Законом у Регулятора є 9 місяців. На підставі порядку оприлюднення інформації оператор ГТС, ОСП, ОР мають забезпечити функціонування платформ інсайдерської інформації для розкриття такої інформації про ринок природного газу та ринок електричної енергії. Строк на створення платформ – 12 місяців із дати набрання чинності Законом (із 02.07.2023).

Водночас до початку функціонування платформ інсайдерської інформації учасники оптового енергетичного ринку здійснюють розкриття зазначеної інформації на своїх вебсайтах. Проте очевидно, що розкриття буде обов’язковим все-таки після появи відповідних вимог Регулятора.